Organizing Committee  

 

S. K. Pal: Chairman

G. M. Saha: Vice Chairman

B. K. SInha

B. K. Roy

R. Barua

P. S. S. N. V. P. Rao

A. Basu

T. Samanta

D. Sengupta

A. K. Adhikari

S. Bose

S. Purkayastha

G. Basak

A. Sengupta: Convener

 

Home